Algemene Voorwaarden 2-BeSure

Algemene Voorwaarden van 2-BeSure, gevestigd te Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel regio Utrecht onder nummer 62269925.

 

1.Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 2-BeSure. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 2-BeSure.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 2-BeSure behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 2-BeSure erkend.

1.4 2-BeSure garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering & Betaling

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal 2-BeSure bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De overschrijding van de afleveringstermijn geeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding.

2.3 2-BeSure verwerkt de gegevens precies zoals deze zijn opgegeven door de klant tijdens het bestelproces. Kosten ontstaan door het onjuist invoeren van gegevens, zijn voor rekening van de klant. 2-BeSure is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van bestellingen door foutieve opgave van gegevens door de klant.

2.4 Aan de leveringsplicht van 2-BeSure zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 2-BeSure geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.6 2-BeSure heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

2.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 2-BeSure gerechtigd (de uitvoering van) andere overeenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

2.8 De klant dient ervoor te zorgen dat de afmetingen van de brievenbus voldoen aan de standaardafmetingen opgesteld door Post.nl. Indien dit niet het geval is en de bestelling hierdoor niet afgeleverd kan worden, is de klant zelf verantwoordelijk voor de (extra) gemaakte kosten.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door 2-BeSure.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen zonder opgave van reden te retourneren. De afnemer dient dit binnen 14 dagen na fysieke ontvangst door afnemer of derde (die niet de vervoerder is) van de goederen te melden aan 2-BeSure (dit kan via de e-mail/post/retourformulier), waarna de afnemer (een deel van) de goederen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na melding dient te retourneren. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan 2-BeSure heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan 2-BeSure geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 2-BeSure er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontbinding, het volledige aankoopbedrag (inclusief de leveringskosten) aan de afnemer wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als tijdens de transactie is gebruikt, mits de artikelen zijn ontvangen door 2-BeSure of er een bewijs van verzending kan worden overhandigd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

4.3 De afnemer is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de artikelen vast te stellen.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij 2-BeSure, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van  2-BeSure. 2-BeSure houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 2-BeSure respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 2-BeSure maakt in enkele gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie

6.1 2-BeSure garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van 2-BeSure komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. 2-BeSure is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan 2-BeSure) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan 2-BeSure. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan 2-BeSure schriftelijk worden gemeld. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Indien de geleverde zaken verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dient de afnemer binnen 7 dagen dit te melden via het contactformulier of per e-mail aan info@2-besure.com onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.

6.4  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en onbeschadigde verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Producten dienen ongebruikt en onbeschadigd zijn. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.5 Indien klachten van de afnemer door 2-BeSure gegrond worden bevonden, zal 2-BeSure naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 2-BeSure en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van 2-BeSure voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.6 2-BeSure is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.7 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens 2-BeSure in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 2-BeSure en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.8 Indien u iets terugstuurt, stuurt u dan een bericht via ons contactformulier op de website of een e-mail naar info@2-BeSure.com, zodat 2-BeSure de zending verwacht. Let op: vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer  dat u via e-mail hebt ontvangen.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 2-BeSure behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt 2-BeSure zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden 2-BeSure slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van 2-BeSure gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 2-BeSure kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen 2-BeSure en een klant komt tot stand nadat een bestelling door 2-BeSure op haalbaarheid is beoordeeld. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 2-BeSure dit mee binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

8.2 2-BeSure behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van 2-BeSure gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 2-BeSure is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 2-BeSure alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 2-BeSure behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 2-BeSure gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien 2-BeSure bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 2-BeSure is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 2-BeSure is nimmer aansprakelijk voor de schade of gevolgschade vanwege het niet juist interpre-teren van een thuistest door de afnemer.

 

12. Zekerheid

12.1 Hoewel de testen die door 2-BeSure worden aangeboden zeer nauwkeurig zijn, kan er geen garantie worden gegeven over de juistheid van de uitslag van de test. Bij zwangerschap of bij twijfel over een vermeende zwangerschap raadt 2-BeSure u uitdrukkelijk aan om uw huisarts te raadplegen. Alleen een huisarts kan met 100% zekerheid een zwangerschap vaststellen en advies geven over hoe verder te handelen in geval van een zwangerschap.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door 2-BeSure aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij 2-BeSure zolang de afnemer de vorderingen van 2-BeSure uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van 2-BeSure wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan.

13.2 De door 2-BeSure geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 2-BeSure of een door 2-BeSure aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 2-BeSure haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 2-BeSure zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan 2-BeSure

 

14. Klachtenregeling

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.6 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.7 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.8 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

15 Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

16. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

16.1 Bij wijziging van deze algemene voorwaarden zal 2-BeSure haar afnemers hiervan in de kennis stellen door middel van vermelding van de wijzigingsdatum bovenaan de voorwaarden. Gewijzigde voorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten ondertekend na wijzigingsdatum.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 december 2017.